Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 08 2018

Mundek
I pomyślał: pocałuję ją. Ale ponieważ pomyślał — nie było to już spontaniczne, i zaniechał.
— Jacek Dukaj
Reposted fromultraviolet ultraviolet viairmelin irmelin
Mundek
5281 b346 500
Mundek
2549 8540 500
Reposted fromunr-eal unr-eal viaBeatNick BeatNick
7826 57a6
Mundek
Mundek
6145 bbf8 500
Reposted frompiehus piehus viaanne-marie anne-marie
Mundek
4802 6ea2 500
Reposted fromu-dit u-dit viaanne-marie anne-marie
Mundek
Kiedy lecisz samolotem, dostajesz wyraźną instrukcję, żeby w razie potrzeby najpierw założyć maskę sobie, a dopiero potem innym, którzy mogą potrzebować pomocy. To jest jedna z najlepszych życiowych porad. Nie pomożesz nikomu, jeśli samemu nie jesteś w pełni sił.
— Riennahera
Reposted fromdreamadream dreamadream viaanne-marie anne-marie
Mundek
8937 2086 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viasnowy snowy

July 10 2015

Mundek
9342 20cb
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaextract extract
Mundek
6256 0115 500
Mundek
6221 e0e1
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viasylvies sylvies
Mundek
0518 42b4
Reposted fromPastel-Pale Pastel-Pale viasheniquee sheniquee
Mundek
9742 9486
Reposted fromAcquaMossa AcquaMossa viabagatela bagatela

July 08 2015

Mundek
1225 e657
Reposted fromavooid avooid viasatyra satyra
Mundek
Dokładnie tego potrzeba mi najbardziej: ludzi, którzy niczego ode mnie nie chcą.
— Michael Thomas Ford, "Notatki samobójcy"
Reposted fromAng3ll Ang3ll viaObscurity Obscurity
Mundek
Mundek
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl